Regulamin aplikacji mobilnej Kolorowe Zagadki

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej Kolorowe Zagadki (zwanej dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Aplikacji.
 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez spółkę  Kolorado z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, NIP 9721238765 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414934 (zwaną dalej „Usługodawcą”).
 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 1. Publisher to rodzaj Użytkownika, któremu nadane zostały specjalne uprawnienia pozwalające na tworzenie i dodawanie nowych Treści wewnątrz Aplikacji. Uprawnienia te Publisher zyskuje poprzez zawarcie odrębnej umowy o współpracy z Usługodawcą, która reguluje warunki wspomnianej współpracy. Niniejszy Regulamin obowiązuje Publishera zgodnie z postanowieniami dla Użytkownika.
 1. Umowa – umowa zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Treść Umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, a także warunki podane w trakcie procesu zakupowego (w szczególności rodzaj subskrypcji, cena, zgody, dodatkowe warunki np. określające zasady danej promocji). Umowy są zawierane na odległość drogą elektroniczną.
 1. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę określone w Regulaminie (w tym w szczególności dostęp do Treści), przy czym dostęp do niektórych Usług może być uwarunkowany zakupem określonej subskrybcji (w tym uiszczeniem odpowiedniej Opłaty).
 1. Treści bezpłatne – treść prezentowana w ramach Usługi, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania Opłaty.
 1. Treści płatne – dostępne w ramach Usługi określone cyfrowe treści lub materiały udostępniane za Opłatą.
 1. Okres Rozliczeniowy – określony okres, objęty obowiązywaniem umowy dotyczącej świadczenia Usługi, zawartej odpowiednio na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony (usługa autoodnawialna), w którym Użytkownik posiada dostęp do Treści, za który zobowiązany jest dokonać opłaty. Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc i trwa od dnia zawarcia umowy lub rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego, do dnia będącego odpowiednim dniem następnego miesiąca. 
 1. Operator płatności – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności.
 1. Opłata – opłata za korzystanie z Treści płatnych w formie zakupionej subskrybcji należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do Usług. Cennik Opłat  dostępny jest w Aplikacji. W przypadku płatności cyklicznych, Usługodawca wskazuje Opłaty należne za dany Okres Rozliczeniowy.
 1. Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należy udostępnienie Użytkownikowi bazy pomysłów na zabawy dla dzieci w wieku 2-9 lat spersonalizowanych i dostosowanych do jego preferencji i wymagań, oraz artykułów edukacyjnych o tematyce związanej z rodzicielstwem. 
 1. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie, przy czym dostęp do Treści Płatnych wymaga wniesienia Opłaty.
 1. Aplikacja w wersji  bezpłatnej zawiera dostęp do minimum 100 zabaw dla dzieci. Usługi w postaci dostępu do treści płatnych to dodatkowe minimum 400 zabaw.  
 1. Treści płatne udostępniane są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu stosownej Opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android. 
 1. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepów internetowych: App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android).
 1. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 1. Do pobrania Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. 
 1.  Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Usługodawcy, bądź podmiotów z którymi Usługodawca zawarł stosowną umowę.
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym. 

§ 2 Rejestracja i wymagania techniczne 

 1. Rejestracja w Aplikacji odbywa się poprzez podanie numeru telefonu oraz opcjonalnie miasta zamieszkania Użytkownika.
 1. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik uruchomi pobraną i zainstalowaną Aplikację, musi spełniać następujące wymagania techniczne: iOS w wersji minimum 11, Android w wersji minimum 9.
 1. Rejestracja w Aplikacji jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz Polityką prywatności. 
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 1. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. 
 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji.

§ 4 Treści bezpłatne

 1. Usługodawca zapewnia w ramach Usługi dostęp do Treści bezpłatnych. Treści bezpłatne prezentowane w ramach Usługi to baza pomysłów na co najmniej 100 aktywności zaprojektowanych dla dzieci w różnym wieku z wyróżnieniem atrakcji i zabaw dla poszczególnych typów miejsc. 
 1. Każdy pomysł na zabawę jest szczegółowo opisany z uwzględnieniem takich elementów jak czas na przygotowanie zabawy, lista potrzebnych rzeczy do przeprowadzania zabawy,  poziom aktywności (spokojna, aktywna, bardzo aktywna), określenie czy jest to zabawa indywidualna czy grupowa, z rodzicem czy bez rodzica.  
 1. Użytkownik może korzystać z bazy artykułów udostępnionej w Aplikacji o tematyce edukacyjno-wychowawczej.

§ 5 Dostęp do treści płatnych

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi w zakresie dostępu do Treści płatnych jest wybór odpowiedniego pakietu.
 1. Cennik dostępu do Treści płatnych jest umieszczony w Aplikacji.
 1. Do zawarcia Umowy dotyczącej Treści płatnych wymagane jest aby:
  a) Użytkownik był pełnoletni; 
  b) Użytkownik zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego;
  c) Użytkownik dokonał stosownej Opłaty i nastąpiło pozytywne zweryfikowanie uiszczenia przez Użytkownika tej Opłaty.
 1. W wyniku przejścia procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści płatnych tj. dodatkowych co najmniej 400 pomysłów na aktywności opisanych  w § 4.
 1. W wersji płatnej zabawy opisane są za pośrednictwem określonych parametrów przyporządkowanych do odpowiednich skal celem dopasowania pomysłu na zabawę do preferencji Użytkownika. Cechy to: otwartość na zmiany, aktywność, towarzyskość, preferencja miejsca zabaw, wyobraźnia, trudność przygotowania danej aktywności, zaangażowanie rodzica, czasochłonność zabawy, minimalny i maksymalny wiek dziecka, pora roku. Po określeniu przez Użytkownika podstawowych preferencji system “zaproponuje” kilka (maksymalnie 5) aktywności odpowiadających w jak największym stopniu jego preferencjom.
 1. Proces uiszczenia Opłaty realizowany jest przez Operatora płatności dostępny w Aplikacji na warunkach przez niego określonych. Użytkownik po zawarciu Umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego woli rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy oraz przyjęcie do wiadomości informacji o utracie ww. prawa, a w przypadku umowy obejmującej cykliczne płatności za kolejne okresy trwania umowy – także potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej.
 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową Użytkownik jest informowany, że w odniesieniu do treści stanowiących „treści cyfrowe” w rozumieniu art. 38 pkt. 13) ustawy o prawach konsumenta w razie wyrażenia woli rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 1. Usługodawca może oferować Użytkownikowi Usługi dotyczące Treści płatnych w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
 1. Umowa na czas oznaczony umożliwia Użytkownikowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do pełnego pakietu aktywności na czas z góry określony, po upływie którego umowa wygasa. Warunki dokonania płatności określane są przez Operatora płatności. 
 1. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Użytkownikowi dostęp do Treści płatnych przez nieprzerwany okres, pod warunkiem dokonywania okresowych (w ramach Okresu Rozliczeniowego) płatności.
 1. Płatności, o których mowa w pkt 9 powyżej pobierane są przez Operatora płatności cyklicznie oraz automatycznie (autoodnawialna płatność) stosownie do regulaminów i zasad udostępnianych przez tego dostawcę. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa).
 1. Użytkownik, który zawarł Umowę dotyczącą Treści płatnych na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować z Usług (Wypowiedzenie Umowy). Oświadczenie o ww. Wypowiedzeniu Umowy składa się poprzez zmianę ustawień subskrypcji w Aplikacji i wyłączenie opcji płatności autoodnawialnej. Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dostawca usługi płatniczej może udostępnić także odrębne sposoby i warunki wyłączenia płatności autoodnawialnej i Wypowiedzenia Umowy mającej charakter opisany w ust. 10 powyżej. Użytkownik, który zawarł Umowę dotyczącą Treści płatnych na czas oznaczony może ją wypowiedzieć w przypadkach opisanych Regulaminie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. W sytuacji określonej w ust. 11 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem jej rozwiązania Użytkownik traci dostęp do Treści płatnych.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem lub korzystający z uprawnień przysługujących konsumentowi ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie nie wiąże się obowiązkiem ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że Umowę uważa się za niezawartą.
 1. Użytkownik będący konsumentem lub korzystający z uprawnień przysługujących konsumentowi może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można przesyłać na adres podany w Regulaminie z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub drogą e-mail na adres kontakt@kolorowezagadki.pl. Oświadczenie winno wskazywać na wolę odstąpienia od Umowy.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Użytkownika.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, gdzie Użytkownik dokonał płatności, Użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot należności z tytułu zawartej umowy lub proporcjonalnej części tej należności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami) prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjęciu przez konsumenta tej informacji do wiadomości.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu i pozostałe zapisy Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się do osób i podmiotów korzystających z uprawnień jakie przepisy przyznają konsumentowi.

§ 7  Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kolorowezagadki.pl. 
 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę. 

§ 8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Użytkownicy będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 
 2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, 
 3. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

§ 9 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Aplikacji jako całości, oraz poszczególnych jej części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Aplikacji i na stronie internetowej przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, za wyjątkiem tych jej elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki te zostały załączone do Aplikacji oraz są rozpowszechniane w ramach Aplikacji zgodnie z odrębnymi warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 1. W przypadku zmian w niniejszym dokumencie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informację w Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest usunąć Aplikację z nośnika mobilnego. 
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Scroll to Top