Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Kolorowe Zagadki

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2023

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kolorowe Zagadki (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę Kolorado Sp. z.o.o.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka Kolorado z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, Poznań 60-702, NIP 9721238765 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414934 (zwana dalej „Administratorem”).
 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 1. Udostępnianie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
 1. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych i marketingowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
 1. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Rodzaje zbieranych danych osobowych

 1. Dane rejestracyjne: Podczas korzystania z aplikacji mobilnej mogą być zbierane niektóre dane rejestracyjne, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz zapisy na temat polubionych i wykonanych przez Użytkownika pomysłów na zabawy. Te informacje są zbierane w celu umożliwienia dostępu do funkcji personalizacji Aplikacji i zarządzania kontem Użytkownika.
 1. Dane techniczne: Podczas korzystania z Aplikacji pewne dane techniczne, takie jak: informacje o systemie operacyjnym, wersji aplikacji  i inne informacje diagnostyczne, mogą być zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, analizy i optymalizacji działania Aplikacji.
 1. Dane dotyczące lokalizacji: W przypadku, gdy użytkownik udzieli odpowiednich informacji, tj. wskaże miasto w jakim przebywa, Administrator na podstawie tych danych może dostarczać spersonalizowane treści i usługi, takie jak dostęp do lokalnych informacji lub funkcji opartych na lokalizacji.

 § 3 Wykorzystanie zebranych danych

 1. Zebrane dane osobowe są używane w celu dostarczenia, utrzymania i ulepszania Aplikacji oraz świadczenia związanych z nią usług.
 1. Dane osobowe są wykorzystywane w celu personalizacji treści, ofert i funkcji w Aplikacji, aby lepiej dopasować je do preferencji i potrzeb Użytkowników.
 1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia analizy statystycznej i badania rynku w celu doskonalenia Aplikacji.
 1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu komunikacji z Użytkownikami, np. w celu dostarczania aktualizacji, powiadomień o nowych funkcjach, ofertach promocyjnych, itp., o ile Użytkownik uprzednio wyraził na takie działania zgodę. 

 

§ 4 Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników nie mogą być sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo lub jest to niezbędne do świadczenia usług związanych z Aplikacją.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione dostawcom usług, którzy wspierają Administratora w świadczeniu usług związanych z Aplikacją, takim jak dostawcy hostingowi, analityczni, podmioty obsługujące płatności w ramach sklepu Google Play oraz Appstore, itp. Nadmienić należy, że dostawcy usług są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich zasad ochrony prywatności.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione w przypadku, gdy taki jest wymóg prawa, a także w celu ochrony praw Administratora, bezpieczeństwa i własności, a także w celu zapobieżenia oszustwom i nadużyciom.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić zebrane dane osobowe przed utratą, nieuprawnionym dostępem, manipulacją i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich danych rejestracyjnych, takich jak adres e-mail oraz numer telefonu, i nie powinni ich udostępniać osobom trzecim.

§ 6 Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub trwałego usunięcia udostępnionych danych osobowych poprzez poinformowanie Administratora o swoim zamiarze wiadomością e-mail wysłaną na adres: kontakt@kolorowezagadki.pl.
 1. Użytkownik utraci możliwość korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji w przypadku trwałego usunięcia przez niego danych osobowych.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub innego kanału komunikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@kolorowezagadki.pl.

Scroll to Top